Ashra解説: 光アライアンス 2018年7月号 P14-20

佐々木真人

素粒子と閃光を見張る望遠鏡 Ashra

— 通常の光学望遠鏡との違い —

光アライアンス 2018年7月号 P14-20